+421 918 341 040, +421 907 799 687
info@nomigroup.sk

Doklad s potvrdeniami

o overení odborných vedomostí obsluhy/opravy vyhradeného technického zariadenia (VTZ)
tlakového, plynového, zdvíhacieho („doklad“)

Prezentovaný „doklad“ spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z § 15 ods. 7 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Bol vytvorený za účelom sprehľadnenia a zjednodušenia zápisov o overovaní odborných vedomostí zamestnancov, poverených obsluhou alebo opravou VTZ tlakových, plynových a zdvíhacích.

Výhody „dokladu“:

  • zamestnávateľ jedným potvrdením poveruje zamestnanca na obsluhu/opravu všetkých prevádzkovaných VTZ, pre ktoré má potvrdené overenie odborných vedomostí revíznym technikom v „doklade“,
  • zamestnávateľ už nebude musieť zhromažďovať množstvo prezenčných listín o overení odborných vedomostí z viacerých VTZ, všetko bude mať na jednom mieste (v „doklade“),
  • v jednom doklade je možnosť potvrdenia obsluhy/opravy až pre 3 rôzne druhy VTZ (tlakových, plynových, zdvíhacích) a zároveň je možné overiť aj odborné vedomosti na viazanie bremien na VTZ zdvíhacom skupiny B.a),
  • revízny technik už nemusí vydávať ďalšie potvrdenie, stačí mu do „dokladu“ vypísať názov, príp. popis VTZ, výrobcu, model alebo typ a svojim podpisom potvrdiť vykonanie overenia odborných vedomostí na obsluhu/opravu konkrétneho VTZ,
  • v „doklade“ sú vymenované len tie skupiny a podskupiny VTZ, ktorých overenie na obsluhu/opravu môže vykonať príslušný revízny technik.

 

 

Autori dokladu: Ing. Gabriel Nosko, Mgr. Miroslav Káplocky

Grafická úprava a dizajn: Adam Matlák

V prípade záujmu o „doklad“ volajte na tel. číslo 0907 799 687 (p. Michalčíková)